Cilj predmeta je uvođenje novih koncepata linearne algebre i matematičke analize, koji se dograđuju na one naučene u Matematici 1 i 2. Temeljem završetka programa ovog predmeta studenti će razumijeti i primjenjivati koncepte, algoritme i metode iz područja polinoma, analitičke 3D geometrije i funkcija dvije i više varijabli na probleme računalne grafike, optimizacije, odlučivanja i sl.