Izabranih tema iz diskretne matematike i teorije grafova te njihove primjene u informatici.