Cilj je predmeta upoznavanje studenta s osnovama matematičke analize funkcije jedne realne varijable. Student temeljem završetka programa predmeta treba razumijeti osnovne pojmove limesa funkcije, derivacije funkcije te pojam određenog i neodređenog integrala. Nadalje treba moći primijeniti danu teoriju na analizu grafa funkcije i optimizaciju realnih funkcija relane varijable kao i na računanje površina.